แบบสอบถาม

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากข่าวสารในหนังสือพิมพ์ออนไลน์

 ( Online Newspaper ) ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

………………………………….

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัยเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามเพื่อประโยชน์

ทางการศึกษาด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

หมายเหตุ :ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

และต้องเป็นผู้ที่เคยเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ หรือ

ผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์

******************************************************************************************************กรุณาทำเครื่องหมาย X ลงในช่อง ( ) หน้าคำตอบที่ท่านเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

Questions marked with a * are required.

1.
*

ที่อยู่ปัจจุบันของท่าน (ที่พำนักอยู่จริงซึ่งอาจไม่ตรงกับที่อยู่ตามสำมะโนครัว ก็ได้)

กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
นนทบุรี
2.
*

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

เพศ

ชาย
หญิง
3.
*

อายุ

ต่ำกว่า 20 ปี
20-29 ปี
30-39 ปี
40 ปีขึ้นไป
4.
*

ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
5.
*

อาชีพ

รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
Other:
6.
*

รายได้รวมต่อเดือน

ต่ำกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,001 บาท
7.
*

ส่วนที่สอง พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์

ท่านใช้อินเทอร์เน็ตมานานแค่ไหน

น้อยกว่า 1 ปี
1 ปี – 2 ปี
3 ปี - 4 ปี
มากกว่า 4 ปี
8.
*

ท่านใช้อินเทอร์เน็ตจากที่ใด ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

บ้าน
ที่ทำงาน
สถานศึกษา
ร้านที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Café)
Other:
9.
*

ท่านอ่านข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์มานานแค่ไหน

น้อยกว่า 1 ปี
1 ปี – 2 ปี
3 ปี - 4 ปี
มากกว่า 4 ปี
10.
*

ท่านอ่านข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับใดบ้าง ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการออนไลน์
ฐานเศรษฐกิจ
มติชน
ข่าวสด
ประชาชาติธุรกิจ
บางกอก โพสต์
เดอะเนชั่น
แนวหน้า
กรุงเทพทูเดย์ออนไลน์
คมชัดลึก
เส้นทางเศรษฐกิจ
สยามธุรกิจ
ไทยโพสต์
Other:
11.
*

ท่านใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่านข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์นานแค่ไหนในแต่ละครั้ง

น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
3-4 ชั่วโมง
มากกว่า 4 ชั่วโมง
12.
*

ท่านเปิดรับข่าวสารประเภทใดบ่อยครั้งที่สุด  (กรุณาเลือก และเรียงลำดับตามความสำคัญ 3 ลำดับแรก) 

ลำดับที่ 1

13.
*

ท่านเปิดรับข่าวสารประเภทใดบ่อยครั้งที่สุด  (กรุณาเลือก และเรียงลำดับตามความสำคัญ 3 ลำดับแรก) 


ลำดับที่ 2

14.
*

ท่านเปิดรับข่าวสารประเภทใดบ่อยครั้งที่สุด  (กรุณาเลือก และเรียงลำดับตามความสำคัญ 3 ลำดับแรก) 


ลำดับที่ 3

15.
*

โดยปกติ ท่านเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์บ่อยครั้งแค่ไหน

บ่อยมาก(มากกว่า 25 ครั้งต่อเดือน)      =5
บ่อย(19-25 ครั้งต่อเดือน)        =4
ปานกลาง(12-18 ครั้งต่อเดือน) = 3
ไม่บ่อยนัก (5-11 ครั้งต่อเดือน)  =2
ไม่ค่อยได้เปิดรับ (น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน ) =1

 บ่อยมาก=5   บ่อย=4   ปานกลาง=3   ไม่บ่อยนัก=2   ไม่ค่อยได้เปิดรับ=1 
ไทยรัฐ 
เดลินิวส์ 
กรุงเทพธุรกิจ 
ผู้จัดการออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจ 
มติชน 
ข่าวสด  
ประชาชาติธุรกิจ 
บางกอกโพสต์  
ไทยโพสต์ 
แนวหน้า 
เดอะเนชั่น  
คมชัดลึก 
กรุงเทพทูเดย์ออนไลน์ 
เส้นทางเศรษฐกิจ 
สยามธุรกิจ 
อื่น ๆ 
16.
*

ส่วนที่สาม ความคาดหวังจากข้อมูลข่าวสารในหนังสือพิมพ์ออนไลน์

ท่านมีความคาดหวังจากข้อมูลข่าวสารในหนังสือพิมพ์ออนไลน์มากน้อยเพียงใด

กรุณาให้ระดับคะแนนความคาดหวังดังต่อไปนี้

                                         มากที่สุด=5       มาก=4          ปานกลาง=3         น้อย=2            น้อยที่สุด=1

 มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด 
คาดหวังจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย สดใหม่ ทันเหตุการณ์ รวดเร็ว Update ตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) 
คาดหวังจะได้รับความสะดวกและง่ายในการค้นหาข้อมูลข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ,โทรศัพท์มือถือ , ปาล์มมือถือ ( PDA), อุปกรณ์สื่อสารใหม่ ๆ และการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร (save data) ได้สะดวกขึ้น  
คาดหวังจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลายทั้งข่าวในประเทศ , ต่างประเทศทั่วโลก  
คาดหวังว่าข้อมูลข่าวสารจะแยกประเภทเป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย 
คาดหวังว่าจะสามารถค้นหาสืบค้นข้อมูลข่าวสารย้อนหลังได้สะดวก ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ,โทรศัพท์มือถือ , ปาล์มมือถือ ( PDA), เทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารใหม่ ๆ 
คาดหวังว่าจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทั่วไปเช่น ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สารคดี บทความ บันเทิง เป็นต้น  
คาดหวังว่าจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ในด้าน เทคโนโลยีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น  
คาดหวังจะได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์หลายฉบับในเวลาเดียวกัน  
คาดหวังจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่สนใจ ว่ามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือเพียงใด จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์หลายฉบับในเวลาเดียวกัน  
คาดหวังว่าจะสามารถแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น กับผู้คนมากมายในทันทีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
คาดหวังจะได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ ต่าง ๆ เพื่อสามารถไป สนทนากับผู้อื่นในสังคมได้  
ได้รับข่าวสารในรูปแบบการนำเสนอข่าวด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ทันสมัยมากขึ้นต่อไปในอนาคต เช่น วิดีโอคลิปข่าว ,ถ่ายทอดเสียง,สไลด์รูปภาพ เป็นต้น 
สามารถติดต่อสื่อสาร กับบรรณาธิการข่าว, เว็บมาสเตอร์ ผู้เขียนคอลัมภ์ข่าว ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์นั้น ๆ ได้ในทันที สะดวกและ รวดเร็วกว่าหนังสือพิมพ์กระดาษฉบับธรรมดา 
คาดหวังว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการได้รับข้อมูลข่าวสาร จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์หลายฉบับในเวลาเดียวกัน  
คาดหวังว่าจะช่วยประหยัดเวลาในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์หลายฉบับในเวลาเดียวกัน  
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ บนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีความแตกต่าง เพิ่มเนื้อหาสาระมากกว่าหนังสือพิมพ์กระดาษฉบับธรรมดา 
ได้รับการผ่อนคลาย และไม่เครียด 
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 
17.
*

ส่วนที่สี่ ความพึงพอใจจากข้อมูลข่าวสารในหนังสือพิมพ์ออนไลน์

ท่านคิดว่าได้รับความพึงพอใจจากข้อมูลข่าวสารในหนังสือพิมพ์ออนไลน์มากน้อยเพียงใด

               กรุณาให้ระดับคะแนนความพึงพอใจดังต่อไปนี้


                                            มากที่สุด=5      มาก=4       ปานกลาง=3         น้อย=2       น้อยที่สุด=1

 มาก ที่ สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อย ที่ สุด 
ได้รับข้อมูลข่าวสารประจำวัน ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รวดเร็ว update ตลอดเวลา (24 ชั่วโมง)  
ได้รับความสะดวก ง่ายในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร จากหน้าจอคอมพิวเตอร์,โทรศัพท์มือถือ,ปาล์มมือถือ (PDA) ,อุปกรณ์สื่อสารใหม่ ๆ และการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร (save data) ได้สะดวกขึ้น  
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลาย ทั้งข่าวในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก  
มีการแยกประเภทของข้อมูลข่าวสารเป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย เช่น การศึกษา ธุรกิจการค้า เทคโนโลยี บันเทิง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารย้อนหลังได้สะดวก ได้สะดวกผ่านทางคอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์มือถือ , ปาล์มมือถือ ( PDA), เทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารใหม่ ๆ 
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทั่วไป เช่น ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สารคดี บทความ บันเทิง เป็นต้น 
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ  
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ประกอบการวิเคราะห์ ช่วยในการตัดสินใจ ได้ง่ายขึ้น จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์หลายฉบับในเวลาเดียวกัน 
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบข่าวสารข้อมูลที่สนใจ ว่ามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือเพียงใด จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์หลายฉบับในเวลาเดียวกัน  
สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สนใจได้ และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้คนมากมายในทันทีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ไปสนทนากับผู้อื่นในสังคมได้ 
ได้รับรูปแบบการนำเสนอข่าวด้วยเทคโนโลยีใหม่ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น วิดีโอคลิปข่าว ,ถ่ายทอดเสียง,สไลด์รูปภาพ เป็นต้น  
สามารถติดต่อสื่อสาร ติชม สอบถาม เสนอแนะ กับบรรณาธิการข่าว, เว็บมาสเตอร์ ผู้เขียนคอลัมภ์ข่าวของหนังสือพิมพ์ออนไลน์นั้น ๆ ได้ในทันที สะดวกและ รวดเร็วกว่าหนังสือพิมพ์กระดาษฉบับธรรมดา 
ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์หลายฉบับในเวลาเดียวกัน 
ประหยัดเวลา ในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์หลายฉบับในเวลาเดียวกัน 
ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ บนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีความแตกต่างเพิ่มเนื้อหาสาระมากกว่าหนังสือพิมพ์กระดาษฉบับธรรมดา  
ได้รับการผ่อนคลายความเครียด 
ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และประสบการณ์แปลกใหม่ 
18.
*

ส่วนที่ห้า การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในหนังสือพิมพ์ออนไลน์

ท่านใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในหนังสือพิมพ์ออนไลน์มากน้อยเพียงใด

กรุณาให้ระดับคะแนนความพึงพอใจดังต่อไปนี้


                                           มากที่สุด  =5      มาก  =4       ปานกลาง =3         น้อย=2       น้อยที่สุด=1

 มาก ที่ สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อย ที่ สุด 
ติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นประจำวันทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ  
เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าประกอบรายงาน การศึกษา การวิจัย  
เพื่อประโยชน์ในด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน การเงิน การธนาคาร 
เพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การประกอบอาชีพ  
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสังคม และการดูแล รักษา สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคภายในบ้าน ชุมชนและในท้องถิ่น  
เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพ อนามัย การบริหารร่างกาย การออกกำลังกาย และกีฬา 
เพื่อการเรียนรู้ ทักษะเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ ไอที และอินเทอร์เน็ต 
เพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ในด้านการผลิต การวางระบบเครือข่าย การบริการ การบริหารการจัดการทางธุรกิจ เป็นต้น  
เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงานได้ด้วยตนเอง  
เพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน เช่น ด้านธุรกิจการค้า การลงทุน การศึกษา การประกอบอาชีพ เป็นต้น  
เพื่อช่วยในการอ้างอิง เสริมย้ำความน่าเชื่อถือ เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านธุรกิจ ด้านการแพทย์ เป็นต้น 
ใช้ประโยชน์ในส่วนของกระดานความคิด (web board) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในเรื่องที่ตนสนใจกับผู้อื่น เพื่อให้ได้รับความรู้มากขึ้น 
เพื่อประโยชน์ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการรับรู้ถึงสิทธิ ขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับ เป็นต้น 
เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารด้านสังคม ในการป้องกันอันตรายจากภัยสังคมต่าง ๆที่มีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกับเยาวชน เด็กวัยรุ่น หรือ การหลอกลวงในรูปแบบใหม่ ๆ เป็นต้น  
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม อนุรักษ์ รักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมไทย โบราณวัตถุ โบราณสถานของประเทศ 
เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ และใช้เป็นหัวข้อสนทนากับผู้อื่นในสังคม  
ใช้เพื่อผ่อนคลายความเครียด 
ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และประสบการณ์แปลกใหม่ 
19.
*
ท่านพบปัญหาอะไรบ้างจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ขัดข้องบ่อย
ไม่สามารถรับข้อมูลที่เป็นภาพ เสียง หรือมัลติมิเดีย
ใช้เวลาในการดาวน์โหลดข้อมูลนาน
ปัญหาที่เกิดจากการรับข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือ , ปาล์ม PDA, อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ
ปัญหาการขัดข้องทางเทคนิคและแม่ข่าย เช่น สายหลุดบ่อย,หน้าเว็บเพจ error ฯลฯ
การสืบค้นข้อมูลข่าวสารไม่สะดวก ช้า
Other:
20.
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ออนไลน์
21.
*
กรุณา ระบุ Email address ของท่านที่สะดวกในการติดต่อ :
22.
ท่านได้รับแบบสอบถามฉบับนี้จากเว็บไซต์ใด
    

Papaya Polls' Mini-Logo